Search


Your inquiry to ROFIN

ROFIN-BAASEL Singapore Pte. Ltd.
Block 5012, Ang Mo Kio Avenue 5
#04-05 TECHplace II
Singapore 569876
Tel.: +65-6482-1091
Fax: +65-6482-1158
reception(at)rofin-baasel.com.sg
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณสุทธิชัย โทร. 088-549-2899 

Đối với yêu cầu bằng tiếng Việt, xin vui lòng liên hệ:
Ông Phạm Công Bằng
qua số máy +84 933 1604 22